ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

amely létrejött egyrészről az

Könczöl Dávid(Nyilvántartási szám: 51240101, adószám: 68108201-01-38; 9737, Bük, Deák u. 26.; info@lovebuzzler.com mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

valamint
Biró Virág(Nyilvántartási szám: 51277411, adószám: 68133083-1-38; 9737, Bük, Deák u. 26.; 
info@lovebuzzler.com mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, kijelenti továbbá, hogy az adatkezelésével kapcsolatos valamennyi tevékenysége megfelel e szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.

 

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzat a www.lovebuzzler.com weboldalra (a továbbiakban: honlap) vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, és a fent megnevezett Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is kötelező erejűnek ismeri el magára nézve.

 

Az adatkezelő adatai:

Könczöl Dávid.

Nyilvántartási szám: 51240101,

adószám: 68108201-01-38

9737, Bük, Deák u. 26.

info@lovebuzzler.com

 

 1. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettekkel egyezően nyilatkozik, hogy az ott rögzített szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtásával kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul. Felhasználó a regisztrációval, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja.

 

 1. Az adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogok és kötelezettségek teljes körű megvalósítása. Felhasználó ezen irányú hozzájárulása esetén hírlevelek, reklámok továbbítása, üzletszerzési célokra történő felhasználás. Statisztikák készítése.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése, mellyel a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz, adattovábbításhoz.

 

 1. A Szolgáltató által kezelt adatok az alábbiak:

   

  A felhasználó által megadott, és kitöltött profiladatok, oldalon keresztül küldött levelek és chat adatai.

 

 1. Az adatkezelés időtartama a szerződéskötéstől a szerződés megszűnéséig terjed. Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói.

 2. Adattovábbítás: Felhasználó elfogadja, hogy az alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Szolgáltató részére jelen szolgáltatás kapcsán díjfizetési tranzakciót lebonyolító Paypal, illetve Borgun B-Payment Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4.) részére: 

 3. Az adattovábbítás célja: a díjfizetési tranzakció lebonyolítása

 4. A Felhasználók jogai és érvényesítésük:

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő a fentiekben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fenti adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A Felhasználó tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulás lehetőségéről.

 

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó - a 2011. évi CXII. törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználónak a 2011. évi CXII. törvény 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

 1. A Felhasználók jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségei:

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha a Felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - az alábbiakban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat a Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, a fentiek alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - az alábbiakban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő a Felhasználót is perbe hívhatja.

 

Ha az adatkezelő a fentiek szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő a Felhasználót is perbe hívhatja.

 

Az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Bírósági jogérvényesítés

 

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint a 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 2011. évi CXII. törvény 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a Felhasználó pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, a Felhasználó tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

Ha a bíróság a 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles a Felhasználó személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 2011. évi CXII. törvény 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

A Felhasználóval szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni a Felhasználónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Elfogadom, hogy szolgáltató által a lovebuzzler.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

 

 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH114875