ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

amely létrejött egyrészről az

Könczöl Dávid(Nyilvántartási szám: 51240101, adószám: 68108201-01-38; 9737, Bük, Deák u. 26.;

valamint
Biró Virág(Nyilvántartási szám: 51277411, adószám: 68133083-1-38; 9737, Bük, Deák u. 26.; 
info@lovebuzzler.com mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

 

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó

 

a továbbiakban együttesen: szerződő felek

között az alábbiak szerint:

 

A szerződés tárgya:

 

 1. Szolgáltató üzemeltetése alatt áll a www.lovebuzzler.com weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül társközvetítői feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó kapcsolatot teremtsen más felhasználókkal.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon történő regisztrációval tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a regisztrációval – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

 

A szolgáltatás tartalma:

 

 1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében biztosítja, hogy a Felhasználó az oldalon történő regisztrációt, és egyedi felhasználói oldal létrehozását követően adatait, fényképeit feltölthesse, valamint hogy a Felhasználó a honlapon regisztrált más felhasználókkal kapcsolatot teremthessen. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csupán a kapcsolatteremtés lehetőségét biztosítja, azonban a sikeres és eredményes társközvetítésre nem vállal garanciát, felelősséget. Szolgáltató a honlapon lehetőséget biztosít chat szolgáltatás igénybe vételére, valamint klinikai szakpszichológus által készített tesztek kitöltésére is. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon megjelentetett, klinikai szakpszichológus által készített cikkek nem minősülnek tanácsadásnak, kizárólag véleménynek.

 

 1. A Szolgáltató a regisztrációt követően lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy díjfizetés ellenében a honlapon további szolgáltatásokat vehessen igénybe. Fenti szolgáltatások igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. A fenti szolgáltatások és a díjak mértékét a „Díjköteles szolgáltatások” menüpont tartalmazza. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 

A szolgáltatás igénybe vétele:

 

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

 

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon található „Regisztráció” menüpontot kiválasztva, a regisztrációs adatlapon az ott megjelölt adatokat megadva belép (regisztrál) a rendszerbe, ezzel automatikusan létrehozva saját, egyedi felhasználói oldalát.

 

A honlapon történő regisztráció abban az esetben érvényes, ha a Felhasználó a regisztrációs űrlapon (legalább a Szolgáltató által kötelezőként megjelölt) alapadatokat, továbbá a honlapon található alaptesztet kitölti.

 

Ezt követően – amennyiben Felhasználó érvényes e-mail címet adott meg – a regisztráció visszaigazolásaként Szolgáltató „regisztrációt megerősítő” linket küld Felhasználó részére, annak érdekében, hogy a regisztráció ne történhessen más személy e-mail címének, illetve valótlan e-mail cím felhasználásával. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

A felhasználói oldalhoz bejelentkezési név és jelszó tartozik, amelynek használatával a regisztráció létrehozását követően Felhasználó a kötelezően megjelölt adatokon túlmenően saját magáról egyéb információkat, fotókat feltölthet.

 

A Felhasználó profilja – így a szerkesztett adatok is – nyilvános a honlap regisztrált tagjai számára. Amennyiben a Felhasználó azon funkciót, hogy a kezdőlapon szerepeljen, nem állítja be, profilja kizárólag a regisztrált felhasználók számára látható.

 

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ és fotó valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, ennek biztosítása érdekében a Felhasználónak a regisztráció során nyilatkoznia kell a fenti feltétel fennállásáról. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó a fenti nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

 

A 4. pontban hivatkozott további szolgáltatások a Felhasználó választása szerint 1, 3 illetve 6 hónapos időtartamban – „Tagság” menüpontban, az egyes csomagokra vonatkozóan feltüntetett térítés ellenében – elérhetőek a Felhasználó által, a fenti időtartam azonban – a vonatkozó díj megfizetésével – természetesen meghosszabbítható.

 

A szolgáltatás ellenértéke:

 

 1. A 4. pontban hivatkozott további, díjköteles szolgáltatások igénybe vétele az első regisztrációt követő 3 napig díjmentes.

Az első regisztrációt követő 3 nap elteltét követően a díjköteles szolgáltatások igénybe vétele díjfizetés ellenében történik. A szolgáltatás ellenértékét a „Tagság” menüpontban, az egyes csomagokhoz hozzárendelve tartalmazza.

A Felhasználó által választott csomag díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére a 8. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybe vételével a csomag kiválasztásával egyidejűleg.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett www.ittesmost.com oldalon a korábbiakban regisztrált tagok részére a honlapon regisztrációt biztosít, míg a fenti weboldalon örökös tagságot szerzett Felhasználók részére a www.lovebuzzler.com honlap szolgáltatásait a honlapon történő regisztrációt követően – új fiók létrehozásáig – díjmentesen biztosítja.

 

 

Díjfizetési módok:

 

 1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

 

 • Bankkártyás fizetéssel.

 

 • SimplePay, vagy PayPal útján.

 

 • PayPal egyenleg felhasználásával, paypalon keresztül.

 

A díjfizetéshez Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, lakcímét, bankkártya adatait, számlainformációkat, azonban Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat nem Szolgáltató tárolja, a díjfizetés harmadik személy bevonásával történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti adatok megadásával engedélyezi a tranzakció végrehajtását.

 

A díjfizetés oly módon történik, hogy a Felhasználó a „Tagság” menüpontban az egyes csomagok mellett a „Fizetés” gombra rákattintva megadja a kért számlázási adatokat, illetve kiválasztja a kívánt fizetési módot, majd ezt követően átirányításra kerül a díjfizetési tranzakciót lebonyolító szolgáltató oldalára (Paypal/Borgun).

 

Ezen rendszerek a tranzakciót követően azonnal visszaigazolást küldenek Szolgáltató részére, hogy sikeres volt-e a fizetés vagy nem, ezt a választ az oldal automatikusan feldolgozza. Amennyiben a tranzakció sikeres volt, az elektronikus számla azonnal elkészül, letöltési linkjét a felhasználó e-mailben kapja meg. Az xml.fájlt ami alapján a számla kiállításra kerül a szamlazz.hu által, esetleges bizonyítékként, Szolgáltató tárolja. (pl sikerült a fizetés, de valami gond miatt ezt az oldal nem dolgozza fel).

 

 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a díjfizetési tranzakciót lebonyolító szolgáltató oldala által kezelt adatok tekintetében az adott szolgáltató és az adott weboldal Általános Szerződési Feltételei, és adatkezelési szabályzata, rendelkezései az irányadóak.

 

Hírlevél:

 

 1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén, Szolgáltató őt a közvetlen üzletszerzés módszerével megkeresheti, számára hírleveleket küldhet, amelyben Szolgáltató akcióiról, ajándékairól, promócióiról, oldalhíreiről, eseményeiről, új tagokról ad tájékoztatást. A hírlevél tartalmazhat továbbá híreket, információkat a www.xellshop.hu, valamint a www.relaxsan.hu honlapokról. Felhasználó a hírlevele(ke)t a saját igényeinek megfelelő tartalommal, valamint beállított időközönként, ezen funkciók beállítását követően kapja. Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

 

Felelősségre vonatkozó rendelkezések:

 

 1. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

 

 1. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által a regisztrációkor megadott, illetve a későbbiekben megadott, módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.

 

 1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége az 5. pontban rögzítetteken kívül felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

 

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések:

 

 1. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és / vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait.

 

 1. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelszavát nem adhatja tovább más személy részére, továbbá hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, malware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználó profilját zárolni, illetőleg súlyos jogsértés, vagy az illetékes hatóság erre irányuló felszólítása esetén törölni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül. Amennyiben a zárolás utóbb indokolatlannak bizonyul, Szolgáltató a zárolás feloldását követően a zárolás időtartamával meghosszabbítja Felhasználó jogosultságát a szolgáltatás igénybe vételére.

 

Adatvédelem:

 

 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk, fotók, valamint profiladatok személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

 

 1. Felhasználó nyilatkozik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban az alábbi típusú adatok kezelését végzi:

   

  A felhasználó által megadott, és kitöltött profiladatok, oldalon keresztül küldött levelek és chat adatai.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.

 

A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása.

 

Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói.

 

Adattovábbítás: Felhasználó elfogadja, hogy az alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Szolgáltató részére jelen szolgáltatás kapcsán díjfizetési tranzakciót lebonyolító Paypal számára.

Az adattovábbítás célja: a díjfizetési tranzakció lebonyolítása.

 

Elfogadom, hogy szolgáltató által a lovebuzzler.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Felhasználó a regisztrációval, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja, továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Felhasználó kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.

 

Panaszkezelés:

 

 1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát írásban, a Szolgáltató láblécében található űrlapon közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 1. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06/1/488-2131.

 

Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

A szerződés megszűnése:

 

 1. A jelen szerződés megszűnik:

 

- A Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével.

- Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

 

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.

 

- Ha a Felhasználó törli regisztrációját.

 

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációját, profilját törli, a törlést követően a Szolgáltató nem tárolja Felhasználó adatait. Amennyiben a törlés a regisztrációt követő 14 nap elteltét követően történik, a Felhasználó részére díjvisszatérítésre nincs lehetőség.

 

- Elállás/felmondás esetén.

 

Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére a fejlécben rögzített székhelyére. Amennyiben az elállást megelőzően már történt díjfizetés, a megfizetett díjnak az igénybevétel időtartamához igazodó arányos összegét Szolgáltató az elállást követő 3 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a megállapított díj adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az elállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező elállási/felmondási mintatájékoztató tartalmazza.

 

- Felhasználónak lehetősége van a profilját szüneteltetni. Ebben az esetben Felhasználó profilja nem jelenik meg a listában, de a szerződés nem szűnik meg, a későbbiekben bármikor újra tudja a profilját aktiválni.

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. október … napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal figyelemfelhívás mellett a honlapján közzéteszi.

 

Egyéb rendelkezések:

 

 1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv, szellemi tulajdonhoz fűződő jog Könczöl Dávid, és Biró Virág kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

 

 1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Budapest, 2016. október ...

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Könczöl Dávid, 9737, Bük, Deák u. 26.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön internetes oldalunkon is [www.lovebuzzler.com] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Könczöl Dávid, 9737, Bük, Deák u. 26.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: lovebuzzler társkereső szolgáltatás 1 / 3 / 6 hónapos időtartamú előfizetés.

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.